VAT przy sprzedaży towarów używanych

Przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy między innymi towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego, co stanowi zapłatę. Przypomniał o tym Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listo- pada 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3. 4012.564.2022.1.OS.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się podatnik, który w ramach prowadzonej działalności zamierza dokonywać zakupu używanych mebli, oświetlenia oraz dodatków do wnętrz na giełdzie od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zakupów tych przedmiotów dokonywać będzie również przez aukcje internetowe oraz od przypadkowych sprzedawców nieprowadzących działalności gospodarczej. Meble, oświetlenie oraz dodatki do wnętrz będące przedmiotem wniosku stanowią towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Przedmioty zakupione na giełdzie będą podlegały dalszej odprzedaży jako towar handlowy. Ponieważ osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do wystawiania dokumentów sprzedaży, podatniczka nie będzie w stanie uzyskać zewnętrznych dokumentów na zakup towarów, a także nie uzyska danych sprzedawcy. Zakup od ww. osób fizycznych będzie udokumentowany samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym.

Od organu podatkowego podatnik oczekuje odpowiedzi na pytanie, czy do sprzedaży używanych mebli, oświetlenia oraz dodatków do wnętrz, zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, można stosować procedurę VAT marża.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że za- sady opodatkowania sprzedaży towarów używanych w ramach procedury marży zostały określone w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadku podatnika dokonującego do- stawy m.in. towarów używanych, nabytych uprzednio przez niego w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania VAT jest marża. Przez towary używane na potrzeby procedury VAT marża rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w art. 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o VAT (inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i anty- ki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

Procedura VAT marża może być stosowana po spełnieniu określonych warunków, tj. m.in. gdy podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT od nabycia, np. gdy towary używane zostały nabyte m.in. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Reasumując, Dyrektor KIS stwierdził, że skoro podatniczka będzie prowadziła ewidencję zakupu nabywanych towarów od osób fizycznych, to będzie mogła określić kwotę marży. Tym samym do sprzedaży używanych towarów za- kupionych od ww. osób fizycznych i niewystawiających dokumentów sprzedaży będzie mogła stosować procedurę VAT marża.

Wirtualne wycieczki Blog prawny Lokalny rolnik