Opłata za wpis w BDO

Nasza firma dokonała rejestracji w BDO. Dowiedzieliśmy się, że w kolejnych latach będziemy musieli odprowadzać opłatę roczną. Ile taka opłata wynosi? Czy jest ona uzależniona od branży, w której prowadzimy działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca po dokonaniu rejestracji w BDO zobowiązany jest regulować opłatę roczną w wysokości 100 zł lub 300 zł. Jej wysokość zależy od statusu przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

– 100 zł – w przypadku mikroprzedsiębiorców,

– 300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców.

Status firmy ustalić należy w oparciu o przepisy zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). Za mirkoprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich lub urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Podmiot zatrudniający, aby wykazać, że spełnia warunki dla uznania go za mirkoprzedsiębiorcę, musi spełniać omówione kryteria tylko w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Co ważne, opłaty za utrzymanie wpisu o firmie w rejestrze w BDO nie muszą regulować wszyscy, którzy dokonali rejestracji. Wpłatę wnieść muszą podmioty wskazane w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Chodzi tu o:

– wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,

– wprowadzających baterie lub akumulatory,

– wprowadzających pojazdy,

– producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,

– wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

– wprowadzających na terytorium kraju opony,

– wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłatę roczną za prowadzenie rejestru należy wnieść do końca lutego każdego roku, za dany rok, na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Przedsiębiorca nie reguluje opłaty rocznej w roku w którym wniósł opłatę rejestrową.

Wirtualne wycieczki Blog prawny Lokalny rolnik